leetcode 215. 数组中的第K个最大元素

大耗子 2021年02月19日 13次浏览

题目: 215. 数组中的第K个最大元素

215. 数组中的第K个最大元素

难度中等

在未排序的数组中找到第 k 个最大的元素。请注意,你需要找的是数组排序后的第 k 个最大的元素,而不是第 k 个不同的元素。

示例 1:

输入: [3,2,1,5,6,4] 和 k = 2
输出: 5

示例 2:

输入: [3,2,3,1,2,4,5,5,6] 和 k = 4
输出: 4

说明:

你可以假设 k 总是有效的,且 1 ≤ k ≤ 数组的长度。

通过次数259,994

提交次数401,273

解题思路

快排

使用的是分治的方式。

通过快排做出来的分界线。如果所取位置大于分界线,那么分界线的另一边可以不必理会。继续用快排处理所取位置那一边即可。

总的来说是用了快排 + 剪枝。

做一个k容量的最大堆。

堆满后, 只要数值比堆顶大,只需要移除堆顶,加入堆即可。

遍历完数组,堆顶也就是我们要的值。返回堆顶即可。

代码

class Solution {
public:
	int findKthLargest(vector<int>& nums, int k) {

		return findCore(nums, 0, nums.size() - 1, nums.size() - k);

	}
	int findCore(vector<int> &nums, int start, int end, int k) {
		//if (low > high) return k;
		int low = start;
		int front = low, after = low + 1;
		int tmp = nums[start];
		for (int i = start + 1; i <= end; i++) {
			if (nums[i] < tmp) {
				low++;
				if (low != i) {
					swap(nums[low], nums[i]);
				}
			}
		}
		swap(nums[start], nums[low]);
		if (low == k) {
			return nums[low];
		}
		else if (low < k) {
			return findCore(nums, low + 1, end, k);
		}
		else {
			return findCore(nums, start, low - 1, k);
		}
	}

};

int main()
{
	vector<int> nums = { 3,2,1,5,6,4 };

	Solution sln; 

	int ret = sln.findKthLargest(nums, 2);
	cout << ret << endl;
	printVec(nums);

	return 0;
}